Maanparannuskomposti

Arvokkaita ravinteita ja orgaanista ainetta sisältävää lietettä syntyy Suomessa jätevesien puhdistamisen yhteydessä noin miljoona tonnia vuodessa. Osana kiertotaloutta saamme nämä ravinteet takaisin luonnon kiertokulkuun kompostoimalla ja jatkojalostamalla kompostin maanparannusaineeksi.

Maanparannuskomposti sopii raaka-aineeksi mullanvalmistukseen ja ravinnelisäksi kaikille kasveille. Se tuo peltoon luonnonmukaisia ravinteita (typpi, fosfori, kalium) ja humusta, mikä parantaa maan mururakennetta ja vedenpidätyskykyä sekä lisää mikrobiologista elämää.

Viime aikoina on käyty keskustelua puhdistamolietteen sisältämien pienien haitta-ainemäärien vaikutuksesta kasvi- ja eläinkuntaan sekä mahdollisesti ihmisiin. Vaikutuksia tutkitaan koko ajan, ja Vehkosuon Komposti Oy osallistuu omalta osaltaan aktiivisesti tutkimuksiin ja keskusteluun toimimalla yhteistyössä alan tutkijoiden ja yhdistysten kanssa. Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että oikein prosessoidusta kompostista siirtyisi haitta-aineita elintarvikkeisiin asti.

kompostikenttä Maanparannuskomposti

Maanparannuskomposti käyttö

Tuote ei sovellu sellaisenaan kasvualustaksi eikä laidunkäyttöön.

Suositeltava levitysmäärä 10­-30m³ hehtaarille. Käyttömäärä suurilla pinta-aloilla tulee perustua viljavuusanalyysin tuloksiin. Tuotantoeläimet saa päästää alueelle aikaisintaan 21 päivää tuotteen maahan levittämisen jälkeen.

Kun maanparannuskompostia käytetään maataloudessa viljelykäytössä, on hehtaarikohtaisesti pidettävä kirjaa kadmiumin kertymisestä sekä milloin komposti on alueelle levitetty ja milloin eläimet on päästetty alueelle ja/tai milloin alueelle on kylvetty rehukasvit. Lisäksi on huomioitava nitraattidirektiivi ja maatalouden ympäristötukien rajoitukset.